Спелеонуркачко истражување на пештерата Бела Вода, Демир Капија

Кон крајот на септември беше извршено спелеонуркачко истражување на терминалниот сифон во пештерата Бела Вода, Демир Капија, во обид да се помине сифонот и да се откријат нови канали во пештерата. Во истражувањето логистички беа вклучени спелеолози од Спелеолошкиот клуб “Саламандер” од Штип и Спелеолошкиот клуб “Златоврв” од Прилеп, а … Повеќе